Asmens duomenų tvarkymas

Privatumo informacija, 2018 m. gegužės 15 d.

„Seesam Insurance AS“ ir jos filialams (toliau – „Seesam“) labai svarbu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi atsargiai ir atidžiai. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymų nuostatų bei informacijos valdymo ir tvarkymo gerosios praktikos. Mes visada elgiamės laikydamiesi gerosios draudimo veiklos praktikos ir užtikriname, kad Jūsų privatumui nekils pavojus.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas padeda mums teikti Jums geresnes paslaugas.

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių, kurios laikosi kitokios privatumo apsaugos praktikos, interneto svetaines ar paslaugas. Tokiais atvejais mes rekomenduojame susipažinti ir su tokių trečiųjų šalių skelbiamais privatumo apsaugos pareiškimais ir dokumentais.

Toliau taip pat pateikiame papildomą informaciją apie duomenų tvarkymą ir apsaugą, susijusią su dauguma mūsų teikiamų paslaugų ir naudojamų programų. Esant neatitikimų tarp šio teksto ir papildomos informacijos apie atskiras mūsų teikiamas paslaugas, naudojamas programas ir  duomenų tvarkymą, tokia papildomai teikiama informacija turi viršenybę lyginant su šiuo tekstu.

Pasikeitus teisės aktams ar mūsų teikiamoms paslaugoms, mūsų duomenų ir privatumo apsaugos praktika taip pat gali šiek tiek pasikeisti. Naujausią informaciją apie mūsų duomenų ir privatumo apsaugos praktiką galite rasti mūsų interneto svetainėje.

Sąvokos

  • Duomenų subjektas – tai asmuo, kurio asmens duomenis tvarko „Seesam“. Tai apima (neapsiribojant) asmenis, kuriems „Seesam“ teikia draudimo paslaugas, įskaitant draudėjus, apdraustuosius, naudos gavėjus, nukentėjusius asmenis, už draudžiamuosius įvykius atsakingus asmenis, liudytojus, taip pat asmenis, su kuriais draudimo bendrovė derasi dėl draudimo sutarties sudarymo.
  • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį (duomenų subjektą). Identifikuojamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Tvarkymas – tai bet kokia operacija (ar operacijų grupė), atliekama su asmens duomenimis, tiek automatiniu, tiek ir neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Duomenų valdytojas – tai asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  • Duomenų tvarkytojas – tai asmuo, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo pavedimu.