Asmens duomenų tvarkymas


Privatumo informacija, 2018 m. gegužės 15 d.

„Seesam Insurance AS“ ir jos filialams (toliau – „Seesam“) labai svarbu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi atsargiai ir atidžiai. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymų nuostatų bei informacijos valdymo ir tvarkymo gerosios praktikos. Mes visada elgiamės laikydamiesi gerosios draudimo veiklos praktikos ir užtikriname, kad Jūsų privatumui nekils pavojus.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas padeda mums teikti Jums geresnes paslaugas.

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių, kurios laikosi kitokios privatumo apsaugos praktikos, interneto svetaines ar paslaugas. Tokiais atvejais mes rekomenduojame susipažinti ir su tokių trečiųjų šalių skelbiamais privatumo apsaugos pareiškimais ir dokumentais.

Toliau taip pat pateikiame papildomą informaciją apie duomenų tvarkymą ir apsaugą, susijusią su dauguma mūsų teikiamų paslaugų ir naudojamų programų. Esant neatitikimų tarp šio teksto ir papildomos informacijos apie atskiras mūsų teikiamas paslaugas, naudojamas programas ir  duomenų tvarkymą, tokia papildomai teikiama informacija turi viršenybę lyginant su šiuo tekstu.

Pasikeitus teisės aktams ar mūsų teikiamoms paslaugoms, mūsų duomenų ir privatumo apsaugos praktika taip pat gali šiek tiek pasikeisti. Naujausią informaciją apie mūsų duomenų ir privatumo apsaugos praktiką galite rasti mūsų interneto svetainėje.

Sąvokos

  • Duomenų subjektas – tai asmuo, kurio asmens duomenis tvarko „Seesam“. Tai apima (neapsiribojant) asmenis, kuriems „Seesam“ teikia draudimo paslaugas, įskaitant draudėjus, apdraustuosius, naudos gavėjus, nukentėjusius asmenis, už draudžiamuosius įvykius atsakingus asmenis, liudytojus, taip pat asmenis, su kuriais draudimo bendrovė derasi dėl draudimo sutarties sudarymo.
  • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį (duomenų subjektą). Identifikuojamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Tvarkymas – tai bet kokia operacija (ar operacijų grupė), atliekama su asmens duomenimis, tiek automatiniu, tiek ir neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Duomenų valdytojas – tai asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  • Duomenų tvarkytojas – tai asmuo, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo pavedimu.
Kokiais tikslais mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume suteikti Jums kokybiškas ir individualizuotas draudimo paslaugas ir užtikrinti geresnį klientų aptarnavimą. Esame pasiryžę nuolat tobulinti ir gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę ir funkcionalumą. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis, siekdami toliau vystyti ir tobulinti savo draudimo paslaugas, klientų aptarnavimą, pardavimus ir rinkodarą. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis siūlydami draudimo paslaugas, atsakydami į Jūsų užklausas ir klausimus, vykdydami sutartis, atlygindami žalas ir atlikdami kitus panašius veiksmus. Mes taip pat tvarkome Jūsų duomenis „Seesam“ rizikos valdymo tikslais ir vykdydami įstatymų ir kitų teisės aktų bei valdžios institucijų nurodymų reikalavimus, pavyzdžiui, asmenų identifikavimui ir duomenų saugumo užtikrinimui, o taip pat siekdami užkirsti kelią sukčiavimui ir tirdami sukčiavimo atvejus.

Mes taip pat naudojame asmens duomenis bendravimo su klientais tikslais. Pavyzdžiui, mes galime siųsti su mūsų paslaugomis susijusius naujienlaiškius ir pranešimus. Gavę Jūsų sutikimą arba turėdami kitokį teisėtą pagrindą, galime naudoti Jūsų asmens duomenis draudimo paslaugų rinkodaros ir rinkos tyrimų tikslais. Be to, mes taip pat galime naudoti Jūsų asmens duomenis siekdami atkreipti Jūsų dėmesį į mūsų paslaugas, pavyzdžiui, rekomenduodami ar demonstruodami tikslinį turinį internete. Tvarkydami asmens duomenis mes taip pat galime efektyviau investuoti į savo paslaugų plėtrą.

Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi draudimo rizikos įvertinimo arba rinkodaros tikslais, gali būti atliekamas automatinis sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. Kai vertinama draudimo rizika, automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas mums suteikia galimybes geriau įvertinti draudimo riziką ir greičiau pateikti draudimo pasiūlymus. Kai vykdoma rinkodara, automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas mums suteikia galimybes Jums pateikti tokią rinkodaros medžiagą, kuri Jums yra aktualiausia.

Iš kur mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Duomenys taip pat gali būti gaunami naudojantis mūsų paslaugomis arba stebint, kaip yra naudojamasi mūsų paslaugomis. Be to, mes gauname duomenis iš įvairių registrų, taip pat kitų patikimų šaltinių.

 

Kas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis gali tvarkyti tik „Seesam“, taip pat paslaugų teikėjai (pavyzdžiui, draudimo tarpininkai, draudžiamųjų įvykių administratoriai ir panašiai) ir jų darbuotojai, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis.

Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims nei „Seesam“ ir minėti paslaugų teikėjai tik konkretiems tikslams ir vadovaujantis teisės aktais arba Jūsų sutikimu. Jūsų duomenys visada tvarkomi atsakingai ir laikantis gerosios duomenų tvarkymo praktikos.

Kokius asmens duomenis mes renkame apie Jus?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kai Jūs tampate mūsų klientu, parduodant ir naudojantis mūsų draudimo paslaugomis, rinkodaros kampanijų ar apklausų metu ir kitais atvejais. Mes renkame tik tuos duomenis apie Jus, kurie susiję su atitinkamos draudimo paslaugos naudojimu arba kitais konkrečiais teisėtais tikslais. Pavyzdžiui, Jūs pateikiate mums informaciją, kai prašote suteikti paslaugas, dalyvaujate mūsų apklausose ar kampanijose arba atsakote į klausimus, susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes taip pat gauname informaciją stebėdami, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis.

Pavyzdžiui, mes renkame šiuos asmens duomenis:

  • duomenis, susijusius su asmens identifikavimu ir tapatybės patvirtinimu, pavyzdžiui, vardas, pavardė ir asmens kodas;
  • kontaktinę informaciją, pavyzdžiui, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris;
  • įvairią informaciją, susijusią su paslaugų teikimu, santykiais su klientais ir jų valdymu;
  • informaciją, kuri yra būtina vykdant įstatymų numatytus įsipareigojimus;
  • informaciją apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, naršymo mūsų svetainėje duomenys. Tai, kokius būtent asmens duomenis mes renkame, priklauso nuo atitinkamos paslaugos.
Kaip mes naudojame slapukus?

Mes naudojame slapukus (mažas tekstines rinkmenas, saugomas įrenginyje), kad galėtume teikti ir toliau tobulinti savo paslaugas. Mes taip pat naudojame slapukus, kad galėtumėme teikti individualizuotą turinį ir tikslinę rinkodarą. Naudodami slapukus mes galime, pavyzdžiui, geriau teikti individualizuotas paslaugas realiu laiku ir rodyti Jums aktualų turinį. Naudojant slapukus taip pat galima, pavyzdžiui, prisijungti ir autentifikuotis, saugoti asmeninius nustatymus ir specifikacijas, analizuoti mūsų svetainės veikimą ir užkirsti kelią sukčiavimui. Kai naudojatės mūsų internetinėmis paslaugomis, slapukai gali rinkti, pavyzdžiui, tokią informaciją: IP adresą, Jūsų spaudžiamas nuorodas, Jūsų peržiūrėtus skelbimus ar kitą turinį, puslapį, iš kurio buvote nukreipti į mūsų svetainę ir kokiame tinklalapyje lankotės, naršymo laiką, Jūsų naršyklės ar programos tipą ir kita panašią informaciją. Mūsų svetainėje ir paslaugų erdvėje gali būti trečiųjų šalių slapukų.

Mes naudojame seanso slapukus ir ilgalaikius slapukus. Seanso slapukai egzistuoja tik seanso ar vieno apsilankymo metu ir automatiškai ištrinami, kai uždaroma naršyklė. Ilgalaikiai slapukai egzistuoja tam tikrą laikotarpį ir lieka Jūsų kompiuteryje seansui pasibaigus, nebent Jūs pats iki tol juos ištrinate. Slapukai niekaip nekenkia Jūsų įrenginiui ar duomenų rinkmenoms.

Galite tvarkyti slapukus, pavyzdžiui, naudodami naršyklės valdymo funkcijas. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti kiekvienos naršyklės privatumo apsaugos dokumentuose arba instrukcijose. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrų paslaugų savybės nustatomos naudojant slapukus, juos išjungus ir pašalinus (per naršyklę ir kitus pasirinkimus) gali suprastėti atitinkamos „Seesam“ teikiamos internetinės programos funkcijos ir nukentėti vartotojų patirtis. Pavyzdžiui, negalėsite autentifikuotis interneto paslaugų erdvėje ar naudotis visomis jos funkcijomis, taip pat galite prarasti visus individualizuotus svetainės nustatymus.

Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:

Kam mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Teikdama paslaugas, „Seesam“ kreipiasi į tiekėjus, pavyzdžiui, draudžiamųjų įvykių administratorius ir skambučių centro operatorius, kuriems mes atskleidžiame asmens duomenis pagal sutartį. „Seesam“ taip pat atskleidžia asmens duomenis, pavyzdžiui, kitoms draudimo bendrovėms, vykdydama įstatymų numatytus reikalavimus (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos mokesčių inspekcijai ar Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui), o taip pat ir UAB „Creditinfo Lietuva“ apie įsiskolinimus. „Seesam“ administraciniais tikslais dalinasi duomenimis įmonių grupės viduje.

Paprastai duomenis tvarkome tik ES ir EEE teritorijoje. Jei mes perduodame duomenis už ES arba EEE teritorijos ribų, mes užtikrinsime pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį pagal teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui, taikydami Europos Komisijos priimtas standartines sutartines sąlygas.

Jūsų, kaip mūsų kliento, teisės

Jūs turite teisę patys arba pateikdami prašymą „Seesam“ susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat reikalauti pakoreguoti saugomus neteisingus ar nepakankamus duomenis ir reikalauti pašalinti pasenusius duomenis ar duomenis, kurie yra nereikalingi duomenų tvarkymo tikslais. Jūs taip pat turite teisę gauti su Jumis susijusius Jūsų pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu įprastu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Taip pat turite teisę uždrausti naudoti Jūsų duomenis tiek tiesioginės rinkodaros, tiek nuomonių apklausos tikslais, taip pat ir kitais tikslais, kai duomenų tvarkymas pagrįstas Jūsų sutikimu. Tai padaryti galite susisiekę su mumis elektroniniu paštu seesam@seesam.lt arba paskambinę telefonu +370 5 275 7370. Taip pat galite atsisakyti gauti tikslinę reklamą, teikiamą atsižvelgiant į Jūsų elgesį internetinės paslaugos erdvėje išjungdami slapukus, kaip aprašyta aukščiau. Atsisakę šios paslaugos Jūs matysite tiek pat skelbimų, kaip ir anksčiau, tačiau jie nebus tiksliniai ir parinkti pagal Jus dominančius dalykus. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Kaip Jūsų asmens duomenys apsaugomi?

Mes itin atsargiai saugome Jūsų asmens duomenis naudodami tinkamus duomenų apsaugos metodus. Šie metodai apima aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, „ugniasienių“ naudojimą, šifravimo technologijas, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant kruopštų tiekėjų vertinimą bei atranką. Mes nuolat atnaujiname savo vidaus praktiką ir gaires.

Kaip rūpinamės vaikų privatumo apsauga?

Mes renkame ir tvarkome vaikų iki 14 metų amžiaus asmens duomenis dažniausiai tik turėdami jų tėvų ar globėjų sutikimą. Be jų sutikimo, mes galime rinkti tokius duomenis tik tam tikrais, apibrėžtais ir ribotais tikslais (pavyzdžiui, nepilnametis gali būti nurodytas kaip apdraustasis arba naudos gavėjas draudimo sutartyje be globėjų ar tėvų sutikimo).

Kaip mes saugome Jūsų duomenis ir atnaujiname juos?

Mes saugome Jūsų duomenis kol esate mūsų klientas. Pasibaigus šiems santykiams, duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo duomenų ir jų naudojimo paskirties. Mes laikomės įstatymais nustatytų įsipareigojimų saugoti duomenis.

Mes siekiame, kad mūsų turimi asmens duomenys būtų teisingi ir atnaujinti. Tai darome šalindami nereikalingus duomenis ir atnaujindami pasenusius duomenis. Tačiau mes taip pat prašome Jūsų laikas nuo laiko patikrinti, ar Jūsų duomenys yra atnaujinti, ir pranešti mums, jei duomenys pasikeitė.

Į ką galite kreiptis?

Galite susisiekti su mumis el. paštu seesam@seesam.lt arba kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenuapsauga@seesam.lt arba dataprotection@seesam.lt.

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai

Šiuose duomenų tvarkymo veiklos įrašuose Jūs galite rasti išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir laikotarpius, kuriais asmens duomenys saugomi, asmens duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas ir kitą svarbią informaciją:


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.